Za akým účelom vzniklo obč.združenie Slovenská dychová hudba?

 

Občianske združenie sme založili na podporu, rozvoj dychovej hudby na Slovensku a zachovanie kultúrnych hodnôt.

 

Ciele občianskeho združenia sú: 

Hlavným poslaním občianskeho združenia Slovenská dychová hudba je podpora a rozvoj hudobných skupín, malých dychových hudieb, dychových hudieb, dychových orchestrov, big bandov, hudobných skladateľov, aranžérov, textárov, spevákov v rámci regiónu ale aj z ostatných regiónov Slovenska s cieľom zachovať ľudové tradície, hudbu a piesne z regiónov celého Slovenska , Moravy a toto ľudové bohatstvo šíriť a podporovať na kultúrnych podujatiach regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru do sveta, aby bolo zachované aj pre ďalšie generácie tak, aby nikdy nezaniklo. Adresáti môžu, ale aj nemusia byť členmi Združenia.  

Na plnenie tohto poslania získava, vyvíja, vykonáva a zabezpečuje najmä:

 1. kontakty s orgánmi a organizáciami s podobným cieľom v regióne
 2. propagáciu svojej činnosti a reprezentáciu občianskeho združenia Slovenská dychová hudba vytváranie prostriedkov na zabezpečenie svojej činnosti najmä v ekonomickej, materiálnej, technickej i kádrovej oblasti v rozsahu riadneho fungovania občianskeho združenia Slovenská dychová hudba
 3. Pri plnení svojich cieľov bude združenie realizovať projekty súvisiace s činnosťou a cieľmi združenia a spolupracovať so štátnymi inštitúciami, medzinárodnými organizáciami a osobami podobného zamerania.
 4. Priamo i prostredníctvom médií poskytovať základné a špecializované poradenstvo týkajúce sa založenia a efektívneho vedenia súborov, marketingu,
 5. Realizovať činnosti zamerané na výchovu detí a mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania vo vzťahu k ľudovej kultúre, dychovej hudbe, v hre na hudobné nástroje a poskytovania s nimi spojených služieb (vzdelávacie kurzy a semináre, workshopy a pod.)
 6. Realizovať činnosti spojené s podporou talentovaných študentov základných umeleckých škôl a konzervatórií, skvalitňovanie výchovy a vzdelávania a poskytovanie s nimi spojených služieb (špecializované vzdelávacie kurzy a semináre, výcviky, workshopy a pod.) pomoc a podpora detí a mládeže pri výbere hudobného nástroja, realizácia projektov na podporu konkrétnych nadaných žiakov.
 7. Realizovať činnosti spojené s rozvojom a podporou hudobných skupín, dychových hudieb, dychových orchestrov, big bandov, spevákov, skladateľov, aranžérov, textárov, zvukárov.
 8. Publikovať a vydávať notový materiál pre dychovú hudbu, orchestre, big bandy a pod., vydávať literatúru a metodické materiály.
 9. Organizovať konferencie, vzdelávacie semináre, výcviky, workshopy aj pre iné subjekty.
 10. Pripravovať a organizovať kurzy a workshopy v rámci hudobného rozvoja jednotlivcov, skupín, súborov a orchestrov (hudobná teória, harmónia, kompozícia, dirigovanie a pod.)
 11. Budovať a prevádzkovať webové portály zamerané na poskytovanie vyššie spomínaných služieb.
 12. Zriaďovať alebo spravovať nehnuteľnosti a zariadenia v ktorých sa realizujú aktivity pre rozvoj a podporu hudobníkov, hudobných skupín, dychových hudieb, dychových orchestrov, big bandov, spevákov, skladateľov, aranžérov, textárov, zvukárov.
 13. Prevádzkovať alebo spolupracovať pri prevádzke voľnočasových centier vrátane prázdninových táborov.
 14. Prevádzkovať nahrávacie štúdiá na nahrávanie súborov, podporu a tvorbu hudobných diel, CD nosičov
 15. Zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov.
 16. Poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja, podpory, výchovy a vzdelávania.
 17. Podporovať hudobníkov, hudobné skupiny, dychové hudby, dychové orchestre, big bandy, spevákov, skladateľov, aranžérov, textárov, zvukárov.
 18. Spolupracovať s partnerskými subjektmi na medzinárodnej úrovni.
 19. Získavať finančné prostriedky prostredníctvom grantov, projektov z európskych agentúr a fondov resp. iných medzinárodných agentúr alebo sponzorov, na všetky hore uvedené činnosti.

Ak sa ti pozdáva cieľ a myšlienka ktorú podporujeme,

si rovnaký nadšenec, fanúšik, hudobník či blázon okolo dychovej hudby

pridaj sa k nám. 🙂

circle 1300241 1920 300x298 - O nás