Stanovy

STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA

Slovenská dychová hudba

Článok I – Základné ustanovenia

 

 • Názov združenia: Slovenská dychová hudba
 • Združenie môže používať aj skrátený názov – SDH
 • Sídlo združenia: Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie

 

 

Článok II – Ciele združenia

 

2.1       Hlavným poslaním občianskeho združenia Slovenská dychová hudba je podpora a rozvoj hudobných skupín, malých dychových hudieb, dychových hudieb, dychových orchestrov, big bandov, skladateľov, aranžérov, textárov, spevákov v rámci regiónu ako aj z ostatných regiónov Slovenska s cieľom zachovať ľudové tradície, hudbu a piesne z regiónu ako aj z ostatných regiónov Slovenska a Moravy a toto ľudové bohatstvo šíriť a podporovať na akciách regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru do sveta, aby bolo zachované aj pre ďalšie generácie tak, aby nikdy nezaniklo. Adresáti môžu, ale aj nemusia byť členmi Združenia.

 

3.1       Na plnenie tohto poslania získava, vyvíja, vykonáva a zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 1. kontakty s orgánmi a organizáciami s podobným cieľom v regióne
 2. propagácia svojej činnosti a reprezentáciu občianskeho združenia Slovenská dychová hudba vytváranie prostriedkov na zabezpečenie svojej činnosti najmä v ekonomickej, materiálnej, technickej i kádrovej oblasti v rozsahu riadneho fungovania občianskeho združenia Slovenská dychová hudba
 3. pri plnení svojich cieľov bude združenie realizovať projekty súvisiace s činnosťou a cieľmi združenia a spolupracovať so štátnymi inštitúciami, medzinárodnými organizáciami a osobami podobného zamerania.
 4. priamo i prostredníctvom médií poskytovať základné a špecializované poradenstvo týkajúce sa založenia a efektívneho vedenia súborov, marketingu,
 5. realizovať činnosti zamerané na výchovu detí a mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania vo vzťahu k ľudovej kultúre, dychovej hudbe, v hre na hudobné nástroje a poskytovania s nimi spojených služieb (vzdelávacie kurzy a semináre, workshopy a pod.)
 6. realizovať činnosti spojené s podporou talentovaných študentov základných umeleckých škôl a konzervatórií, skvalitňovanie výchovy a vzdelávania a poskytovanie s nimi spojených služieb (špecializované vzdelávacie kurzy a semináre, výcviky, workshopy a pod.) pomoc a podpora detí a mládeže pri výbere hudobného nástroja, realizácia projektov na podporu konkrétnych nadaných žiakov.
 7. realizovať činnosti spojené s rozvojom a podporou hudobných skupín, dychových hudieb, dychových orchestrov, big bandov, spevákov, skladateľov, aranžérov, textárov, zvukárov.
 8. publikovať a vydávať notový materiál pre dychovú hudbu, orchestre, big bandy a pod., vydávať literatúru a metodické materiály.
 9. organizovať konferencie, vzdelávacie semináre, výcviky, workshopy aj pre iné subjekty.
 10. pripravovať a organizovať kurzy a workshopy v rámci hudobného rozvoja jednotlivcov, skupín, súborov a orchestrov (hudobná teória, harmónia, kompozícia, dirigovanie a pod.)
 11. budovať a prevádzkovať webové portály zamerané na poskytovanie vyššie spomínaných služieb.
 12. zriaďovať alebo spravovať nehnuteľnosti a zariadenia v ktorých sa realizujú aktivity pre rozvoj a podporu hudobníkov, hudobných skupín, dychových hudieb, dychových orchestrov, big bandov, spevákov, skladateľov, aranžérov, textárov, zvukárov.
 13. prevádzkovať alebo spolupracovať pri prevádzke voľnočasových centier vrátane prázdninových táborov.
 14. prevádzkovať nahrávacie štúdiá na nahrávanie súborov, podporu a tvorbu hudobných diel, CD nosičov
 15. prevádzka internetového Rádia Dychovka.
 16. zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov.
 17. poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja, podpory, výchovy a vzdelávania.
 18. podporovať hudobníkov, hudobné skupiny, dychové hudby, dychové orchestre, big bandy, spevákov, skladateľov, aranžérov, textárov, zvukárov.
 19. spolupracovať s partnerskými subjektmi na medzinárodnej úrovni.
 20. získavať finančné prostriedky prostredníctvom grantov, projektov z európskych agentúr a fondov resp. iných medzinárodných agentúr alebo sponzorov, na všetky hore uvedené činnosti.

 

Článok III – Orgány združenia

 

3.1 Orgánmi združenia je Snem a Predsedníctvo. Snem je spoločné stretnutie členov združenia. Snem sa schádza raz ročne, zvoláva ho Predsedníctvo a to písomne minimálne 10 dní vopred.

 

3.2 Najvyšším orgánom združenia je Predsedníctvo

3.3 Výkonným orgánom združenia je Predsedníctvo

3.4 Predsedníctvo má troch členov, členovia Predsedníctva si zo svojho stredu volia predsedu a podpredsedu.

3.5 Vo všetkých veciach vyplývajúcich z účelu Združenia je oprávnený jednať ako štatutárny orgán každý člen Predsedníctva samostatne.

3.6 Ustanovujúcimi členmi Predsedníctva sú členovia prípravného výboru občianskeho združenia.

3.6.1 Predseda – Peter Černička,  Súhradská 354/31, 914 42 Horné Srnie

3.6.2 Podpredseda – Andrej Černička, Za Kostolom 763/3, 914 42 Horné Srnie

3.6.3 Miriama Černičková, Janka kráľa 548/20 Horné Srnie

3.7 Do právomoci Predsedníctva patrí najmä:

 

 1. a) rozhodovať o zvolaní snemu, ktoré v praxi realizuje jej predseda spôsobom uvedeným v týchto stanovách, rozpracovávať a zabezpečovať plnenie uznesení snemu,
 1. b) riadiť činnosť združenia v období medzi snemami,
 1. c) prijímať členov združenia, rozhodovať o vylúčení členov zo združenia,
 1. d) starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov,
 1. e) rozhodovať o výške členského príspevku.
 1. f) schvaľovanie zmien stanov Občianskeho združenia
 1. g) zabezpečovanie činnosti Občianskeho združenia
 1. h) rozhodovanie o programe
 1. i) rozhodovanie o zániku združenia
 1. j) rozhodovanie o nakladaní s jeho likvidačným zostatkom po zániku združenia

 

3.7.1. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

 

3.8 Snem je tvorený všetkými členmi združenia. Snem je uznášaniaschopný v prípade prítomnosti 2/3 členov snemu. Snem o návrhoch hlasuje tajným hlasovaním, návrh Snemu je prijatý ak za návrh hlasovalo viac ako ½ všetkých členov Snemu.

Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

 1. prerokúvať správu predsedníctva o činnosti združenia
 2. určovanie hlavných smerov činnosti združenia
 3. pripomienkovanie činností občianského združenia
 4. hlasovanie o návrhoch Predsedníctva

 

Článok IV – Podmienky vstupu

 

4.1 Členom sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré sa stotožnili s cieľmi Združenia a súhlasia s jeho stanovami.

4.2 Žiadosť o členstvo v Združení sa podáva písomne. O žiadosti rozhodne predsedníctvo do 30 dní.

4.3 Členstvo v združení je bezplatné

 

Článok V – Práva a povinnosti členov združenia

 

5.1 Členovia Združenia sú povinní dodržiavať stanovy združenia

5.2 Členovia Združenia majú právo zúčastňovať sa na sneme a hlasovať, zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách Združenia.

 

Článok VI – Zásady hospodárenia

 

       Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary od fyzických a právnických osôb, výnosy z verejných zbierok, lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií, dedičstva, výnosov z majetku združenia, 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a iné príjmy    dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 

 1. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má)
 3. výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na plnenie cieľov a činnosti v súlade s Článkom 2 a 3 týchto stanov.
 4. v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami.

 

Článok VIII – Zánik združenia

 

8.1 Rozhodnutím Predsedníctva združenia

8.2 Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

 

Článok IX – Záverečné ustanovenia

 

9.1 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie MV SR.

Tieto stanovy schválilo Predsedníctvo združenia 11.03.2020