4. ročník GULÁŠ MAJSTER 2021 HORNÉ SRNIE

Sobota 03.07.2021 – Areál pri kultúrnom dome 

Termín uzávierky prihlášok: 25.06.2021

Prihlášky s názvom družstva a menom vedúceho zasielajte na:

info@dychovahudba.sk   alebo sms na 0950 405 069

Registrácia sa stáva platnou po zaplatení štartovného poplatku na uvedený účet

Fio banka:

IBAN: SK4483300000002201836057

Štartovné: 20,-€

10:00 hod.Prezentácia, zahájenie prípravného procesu
11:00 hod.Začiatok varenia gulášu
13:00 -16:00 hod.Sprievodný program
15:30 hod.Začína hodnotenie gulášu – Zahájenie predaja gulášov verejnosti
16:30 hod.Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu
19:00 – 20:00 hod.Zbalenie a upratanie súťažného stanoviska

 

Organizátor:  Slovenská dychová hudba, IČO:51225492 ,

Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín

Termín konania: 03.07.2021 sobota

Miesto konania: Park pri kultúrnom dome v Hornom Srní

Kontakt: info@dychovahudba.sk, 0950 405 069

_________________________________________________________________

Súťažné družstvá

 • Minimálny počet členov jedného družstva sú 3 členovia a maximálne 6 členov. Nečlenovia nemôžu do varenia zasahovať! Množstvo vareného gulášu nie je stanovené
 • Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku a miesta trvalého bydliska.
 • Štartovné 20 EUR,
 • Predmet súťaže: Uvarenie guláša z ľubovoľného druhu mäsa.

Prihlášky

 • Do súťaže sa možno prihlásiť zaslaním prihlášky s názvom družstva a menom vedúceho na email: info@dychovahudba.sk, alebo tel. 0950 405 069,
 • Registrácia sa stáva platnou po zaplatení štartovného poplatku v na účet združenia Fio banka, IBAN: SK4483300000002201836057

Termín uzávierky prihlášok je 25.06.2021

 • Počet súťažiacich družstiev nie je obmedzený.

Organizačné pokyny

 • Príjazd, obsadenie miesta – 09:00 hod.

    prezentácia, zahájenie prípravného procesu  10.00 hod.

 • Začiatok varenia 11.00 hod.
 • Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá:

          stôl a sedenie pre členov súťažného družstva, palivové drevo a 20 plastových        tanierov a lyžíc + 2 bochníky chleba, vodu na varenie,

 • Pomôcky na varenie (kotol, naberačky, nôž, dosky a pod.), mäso, masť a ingrediencie si zabezpečí súťažiace družstvo·

Mäso a cibuľa, príp. zemiaky nemôžu byť dopredu tepelne spracované, predvarené, pácovaním upravené, musia byť v surovom stave.  Súťažiaci sú povinní všetky ingrediencie potrebné na prípravu gulášu pripravovať priamo na mieste (krájanie cibule, mäsa a pod).

 • Guláš sa môže variť na rôzny spôsob (maďarský, kotlíkový, fazuľový, držkový a iné) podľa krajových zvyklostí.
 • Za čistotu, poriadok a disciplínu zodpovedá súťažiace družstvo v priestore,

ktorý bude mať vytýčený.

 • Guláš sa nemôže variť na otvorenom ohni!
 • Porota začína o 15:00 hod. zozbieraním vzoriek gulášov, hodnotenie gulášu o 15.30 hod. Do toho času musí byť varenie gulášu ukončené a týmto časom sa môže zahájiť predaj gulášu verejnosti!
 • Organizátori zabezpečia odbornú porotu a hygienický dozor. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. Hygienický dozor dohliada na čerstvosť ingrediencií a postupu varenia.
 • Každé súťažné družstvo môže poskytnúť guláš na predaj.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 16.30 hod.
 • Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 21.00 hod zbaliť upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.
 • Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť živú hudobnú produkciu, atrakcie pre deti,
 • Organizátor zabezpečí bufet s občerstvením a nápojmi..
 • Päťčlenná porota bude hodnotiť chuť, hustotu, farbu gulášu, mäso, zemiaky.

Ceny:

 • 3 súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší získavajú titul „GULÁŠ MAJSTER 2021 HORNÉ SRNIE“. 
 1. miesto: 100 €, pohár, medailu, vecné ceny
 2. miesto: 50 €, pohár, medailu, vecné ceny
 3. miesto: 30 €, pohár, medailu, vecné ceny